Jak zatrudnić Ukraińca?

Jak zatrudnić Ukraińca?

zatrudnienie ukrainca

Zatrudnienie uchodźców z Ukrainy to popularny i dynamicznie zmieniający się temat. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę duża liczba mieszkańców tego kraju przekroczyła granicę polską i stało się jasne, że konieczne będzie umożliwienie im podjęcia pracy. Jak wyglądają przepisy dotyczące zatrudnienia obywateli Ukrainy? Jak zatrudnić Ukraińca? O tym w poniższym artykule.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy – kiedy jest możliwe?

Zatrudnienie Ukraińca wiąże się każdorazowo z uprzednim upewnieniem się, że przebywa on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie. Jeśli przebywał on na terenie Polski przed 24 lutego 2022 roku, to konieczne jest, by uzyskał tzw. tytuł pobytowy, czyli zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, ewentualnie zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Jeśli przybył on na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i deklaruje chęć pozostania w Polsce, to korzysta on z tzw. ochrony czasowej, która trwa do 4 marca 2025 roku. Podczas przekraczania granicy na paszporcie takiej osoby musi znaleźć się odpowiedni stempel, a w ciągu 30 dni od tego momentu musi ona złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. Obywatelowi Ukrainy ochrona czasowa przysługuje, jeśli nie korzysta on z podobnego prawa w innym kraju UE lub nie uzyskał innego tytułu pobytowego. Ochrona czasowa ustaje, jeśli obywatel Ukrainy opuści granicę Polski na dłużej niż miesiąc. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zostaje on oddelegowany przez pracodawcę do wykonywania swoich zadań poza granicami kraju. Warto nadmienić, że status obywatela, o którym mowa w tekście, dotyczy także małżonków obywateli ukraińskich, którzy nie mają obywatelstwa ukraińskiego, a przekroczyli granicę Polski w związku z działaniami wojennymi. Dotyczą ich te same przepisy zatrudnienia, co innych obywateli Ukrainy.

Zatrudnienie Ukraińca krok po kroku

Zatrudnienie obywateli Ukrainy może mieć formę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Przedstawiamy najczęściej stosowane ścieżki formalne prowadzące do zatrudnienia osób z Ukrainy.

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zgłoszenie pracownika z Ukrainy może dotyczyć wszystkich legalnie przebywających w Polsce obywateli tego kraju. Warto podkreślić, że forma ta nie jest tym samym, co oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W przypadku Ukraińców, którzy w związku z działaniami wojennymi przybyli do Polski po 24 lutego 2022 powiadomienie powiatowego urzędu pracy jest jedynym sposobem na legalne zatrudnienie takiej osoby. 

By tego dokonać, należy najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia pracy zgłosić swojego pracownika. Powiadomienie odbiera urząd pracy właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pracodawcy, a można je przesłać poprzez odpowiedni formularz na rządowym portalu praca.gov.pl. Konieczne będzie podanie szeregu informacji:

 • dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – w tym adres siedziby, dane kontaktowe, numery NIP i REGON, symbol PKD i opis wykonywanej działalności związanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę;
 • dane osobowe cudzoziemca – zarówno te podstawowe jak imię, nazwisko czy data urodzenia, czy ewentualny PESEL, ale także rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu pozwalającego ustalić tożsamość i państwo, w którym wydano ten dokument;
 • informacje dotyczące wykonywanej pracy – rodzaj umowy, rodzaj i miejsce pracy, stawkę wynagrodzenia, wymiar czasowy.

Oczywiście umowa o pracę dla Ukraińca musi być zgodna z treścią powiadomienia, a zmiana stanowiska lub wymiaru czasu pracy będzie wymagała złożenia nowego powiadomienia. Pozwolenie na pracę dla Ukraińca, jeśli uzyskał je już przed wybuchem wojny, sprawia, że nie trzeba już dokonywać żadnych formalności ani składać powiadomień.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zezwolenie na pracę dla Ukraińca, powiadomienie lub właśnie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mogą być sposobem na zatrudnienie, jeśli dana osoba uzyskała tytuł pobytowy w Polsce. Oświadczenie może być też zastosowane, gdy interesują nas inni pracownicy z zagranicy, a dokładniej ci pochodzący z Armenii, Białorusi, Gruzji i Mołdawii.

Tak jak w przypadku powiadomienia o zatrudnieniu, miejscem składania oświadczenia jest odpowiedni powiatowy urząd pracy. Różnica jest taka, że świadczenie traci ważność po 24 miesiącach, a można je złożyć najwcześniej 6 miesięcy przed podjęciem pracy. Koszt rejestracji wynosi 100 zł. Wpis do ewidencji oświadczeń ma miejsce najpóźniej po tygodniu i umożliwia podjęcie pracy na warunkach opisanych w tym dokumencie. Należy także poinformować urząd pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy – najpóźniej do tygodnia od dnia rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu.

Jak zatrudnić Ukraińca i łatwo znaleźć kandydatów do pracy?

Pracownicy z Ukrainy stanowią obecnie sporą grupę zatrudnionych obcokrajowców. Jeśli chcemy zatem zatrudnić obywatela Ukrainy, ale nie wiemy, gdzie zacząć, to opcji jest kilka. Można poszukać pomocy w instytucjach rynku pracy. Jednakże w przypadku gdy interesują nas usługi pracy tymczasowej lub w firmie występują spore braki kadrowe, lepszym wyborem będą profesjonalne agencje zatrudnienia.

Interim Job означає високу якість та повну відданість справі. agencja pracy tymczasowej w Poznaniu, która organizuje zatrudnienie pracownikom z wielu krajów, w tym z Ukrainy. Obecność dwujęzycznego koordynatora, transport i zakwaterowanie pracowników sprawiają, że zatrudnieni obywatele Ukrainy jeszcze lepiej odnajdują się na nowym stanowisku pracy.

Należy wspomnieć, że pracownicy z Ukrainy wyróżniają się wysoką motywacją do pracy i efektywnością – zatrudnienie w Polsce zwykle stwarza dla nich o wiele lepsze warunki bytowe niż w ich kraju. Warto zatem pomyśleć o zatrudnieniu obywateli z Ukrainy, mając jednak na uwadze, że ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację prawną, przepisy szczegółowe dotyczące tego, jak zatrudnić Ukraińca mogą ulegać regularnym zmianom.

FAQ:

 1. Czy warunki zatrudnienia Ukraińców mogą być inne niż te przewidziane prawem dla obywateli Polski?

  Wszelkie warunki zatrudnienia obywateli ukraińskich, takie jak płaca minimalna, muszą być identyczne, jak w przypadku obywateli polskich. Umowa powinna być też przetłumaczona na język ukraiński lub rosyjski tak, by nie było żadnych wątpliwości co do warunków pracy. Należy też zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Jakie są korzyści z zatrudniania pracowników z Ukrainy?

  Pracownicy z Ukrainy zazwyczaj odznaczają się pracowitością i dużą motywacją do pracy. Istnieje także duża baza osób z Ukrainy chętnych do pracy i mających różnorodne kwalifikacje, więc nie powinno być problemu ze znalezieniem odpowiedniego pracownika. Dla ułatwienia całego procesu najlepiej jest skorzystać z pomocy agencji pracy.
 3. Czy zatrudnienie osób z Ukrainy wiąże się z jakimiś dodatkami dla pracodawcy?

  Nie ma żadnych dodatków pieniężnych za samo zatrudnienie osób z Ukrainy. Jedynym udogodnieniem dla pracodawcy są uproszczone formalności związane z zatrudnieniem obywateli ukraińskich.

Szukasz pracowników tymczasowych dla swojej firmy? Chcesz, aby leasing przebiegł sprawnie, legalnie oraz aby efekty były satysfakcjonujące?

Skontaktuj się z nami!

+ 48 668 405 292                                                     

wojciech.hala@interimjob.pl