Jak uzyskać kartę pobytu dla Ukraińca?

Jak uzyskać kartę pobytu dla Ukraińca?

Karta stałego pobytu

Ukraińcy chętnie przyjeżdżają do naszego kraju w celach zarobkowych – mogą tutaj zarobić więcej, a także oferowane warunki pracy zazwyczaj są lepsze niż w ich rodzimym kraju. Zainteresowanie Ukraińców pracą w Polsce wzrosło jeszcze bardziej po inwazji Rosji na ich ojczyznę. Jednak aby Ukraińcy mogli podjąć legalną pracę w naszym kraju, konieczne jest spełnienie pewnych formalności. Pomocna w tym będzie karta stałego pobytu. Co daje taki dokument? Kiedy wydawana jest karta stałego pobytu dla Ukraińca? Jakie dokumenty należy przygotować, aby została wydana? Odpowiadamy w poniższym artykule!

Czym jest karta stałego pobytu?

Karta stałego pobytu to dokument potwierdzający otrzymanie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Może je uzyskać obywatel państwa trzeciego – osoba nieposiadająca obywatelstwa któregoś z państw należących do Unii Europejskiej ani Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii czy Norwegii. Na takie zezwolenie może również liczyć bezpaństwowiec, czyli ktoś, kto nie został uznany za obywatela żadnego kraju. Aby uzyskać takie zezwolenie, najpierw należy złożyć stosowny wniosek.

Zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieokreślony, przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Jeśli natomiast przeprowadzane jest postępowanie odwoławcze, zezwolenia takiego udziela Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Choć otrzymane zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, karta pobytu stałego wydawana jest tylko na okres 10 lat. Po tym czasie należy wymienić ją na nową, również składając w tym celu odpowiedni wniosek.

  Stały pobyt dla Ukraińca – co daje?

  Ukrainiec, który otrzymał kartę stałego pobytu, może legalnie przebywać i mieszkać na terenie Polski, a także przekraczać granice naszego kraju bez konieczności posiadania wizy. Okazując kartę, może potwierdzić swoją tożsamość, np. jeśli zostanie zatrzymany przez policję. Karta stałego pobytu dla Ukraińca umożliwia także podjęcie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemiec nie musi wtedy załatwiać dodatkowych formalności, takich jak zezwolenie na pracę czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, które często są niezbędne w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy. To jeden z głównych powodów, dla których Ukraińcom zależy na pozyskaniu karty pobytu stałego.

  Pobyt stały – warunki, jakie musi spełnić Ukrainiec

  Aby zostało wydane zezwolenie na pobyt stały na terenie Polski, a poprzez to także karta stałego pobytu dla Ukraińca, musi on spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • mieć Kartę Polaka albo być osobą o polskim pochodzeniu (Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego pomimo braku polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terenie Polski);
  • być w związku małżeńskim z obywatelem polskim – przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt stały Ukrainiec musi jednak być w takim związku przez co najmniej 3 lata, a także przebywać na terenie Polski przez minimum 2 lata (na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy);
  • przebywać nieprzerwanie na terenie Polski przez minimum 5 lat (jeśli nadano mu status uchodźcy, udzielono ochrony uzupełniającej albo zgody na pobyt ze względów humanitarnych) albo minimum 10 lat (jeśli przebywa w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach);
  • korzystać z azylu udzielonego mu na terenie Polski.

  Karta stałego pobytu dla Ukraińca może także zostać wydana dla dziecka. W takim przypadku musi ono spełnić jedno z następujących warunków:

  • być dzieckiem obywatela polskiego i pozostawać pod jego władzą rodzicielską;
  • być dzieckiem Ukraińca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i pozostawać pod jego władzą rodzicielską. W tym przypadku dziecko, dla którego ubiega się o kartę stałego pobytu, musiało urodzić się po udzieleniu Ukraińcowi jednego ze wspomnianych zezwoleń albo w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego rodzicowi, albo w okresie pobytu rodzica w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy/udzieleniem ochrony uzupełniającej.

  Karta pobytu dla Ukraińca – jakie dokumenty są potrzebne?

  Jeśli Ukrainiec spełnił wymagania konieczne do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, może przygotować wszystkie niezbędne dokumenty. Są to:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (zdarza się, że urząd wymaga więcej niż jednej kopii wniosku);
  • cztery fotografie spełniające wymagania fotografii do paszportu, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • kopia ważnego dokumentu podróży.

  Do tego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego z warunków uprawniających do uzyskania zezwolenia. Będzie to:

  • aktualny odpis aktu małżeństwa;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości małżonka potwierdzającego posiadanie przez niego obywatelstwa polskiego;
  • kopia Karty Polaka;
  • dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płaceniu podatków.

  W przypadku małoletnich dzieci konieczne będzie przygotowanie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz kopii ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego dziecka.

  Karta pobytu – dokumenty, składanie wniosku, decyzja

  Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami składa się w urzędzie wojewódzkim odpowiednim ze względu na miejsce pobytu Ukraińca. Można wypełnić go w formie elektronicznej poprzez Moduł Obsługi Spraw Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, własnoręcznie podpisać, a następnie dostarczyć do odpowiedniego urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty. Należy pamiętać, że wniosek powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie Polski.

  Na ostateczną decyzję zezwalającą na pobyt stały można czekać nawet kilka miesięcy, dlatego warto dopilnować, aby składany wniosek nie zawierał żadnych braków formalnych. Gdy zezwolenie zostanie już udzielone, Ukrainiec otrzymuje kartę pobytu stałego i może rozpocząć pracę na terenie Polski bez większych formalności.

  Karta stałego pobytu – wymagania dotyczące Karty Polaka

  Wielu Ukraińców decyduje się na uzyskanie pozwolenia na pobyt stały na podstawie Karty Polaka. Aby ją uzyskać, należy wykazać swój związek z polskością poprzez co najmniej podstawową znajomość języka polskiego, a także znajomość i kultywowanie polskich zwyczajów i tradycji. Wniosek o wydanie takiej karty należy złożyć w urzędzie konsularnym, w którym składa się również pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego. Ponadto trzeba wykazać, że jest się narodowości polskiej albo przynajmniej jedno z rodziców, dziadków lub dwoje pradziadków było Polakami, albo przedstawi się zaświadczenie od organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające działalność na rzecz języka i kultury polskiej bądź polskiej mniejszości narodowej trwające co najmniej trzy lata.

  Karta stałego pobytu dla Ukraińca – jak uzyskać ją w prosty sposób?

  Agencja pracy tymczasowej z Poznania Interim Job to miejsce, w którym pomagamy Ukraińcom znaleźć pracę na terenie Polski, a wraz z nią uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce oraz ewentualnie zezwolenie na pracę. Z naszą pomocą pozyskanie odpowiednich pozwoleń będzie znacznie ułatwione i szybsze – mamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o zezwolenie na pobyt stały albo czasowy, dzięki czemu nie będzie konieczne nanoszenie poprawek, co wydłużyłoby oczekiwanie na uzyskanie karty pobytu. Dopilnujemy także okresu ważności zezwoleń na pobyt, aby praca cudzoziemców na terenie Polski zawsze była legalna. Z nami zatrudnienie w Polsce znajdą różni pracownicy z zagranicy, przede wszystkim pracownicy z Ukrainy, lecz rekrutujemy także specjalistów z Bangladeszu, Indii czy Wietnamu. Zajmujemy się pozyskiwaniem pracowników m.in. z branży ślusarskiej, konstrukcyjnej, sprzątającej czy budowlanej.

  FAQ:

  1. Karta pobytu – jak uzyskać z Kartą Polaka?

   Jeśli Ukrainiec chce uzyskać kartę stałego pobytu, mając Kartę Polaka, wystarczy, że przygotuje wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt stały, kopię Karty Polaka (może być konieczne okazanie oryginału), 4 fotografie i kopię ważnego dokumentu podróży. Takie dokumenty należy złożyć do odpowiedniego ze względu na miejsce pobytu urzędu wojewódzkiego.
  2. Ile kosztuje wyrobienie karty pobytu stałego?

   Opłata za wydanie karty stałego pobytu jest stała i wynosi 100 zł. Tyle samo trzeba zapłacić, jeśli minął termin ważności dotychczasowej karty. Warto dbać o kartę, gdyż w przypadku jej zniszczenia lub utraty wydanie duplikatu wiąże się z kosztem 200 zł, a każdy kolejny duplikat to koszt 300 zł. Można uzyskać 50-procentową ulgę na wydanie karty.
  3. Kiedy obowiązuje opłata ulgowa w wysokości 50% za wydanie karty pobytu?

   Opłata ulgowa przysługuje Ukraińcom: znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; przyjeżdżającym do Polski w celu pobierania nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo na uczelni wyższej; małoletnim, którzy w dniu składania wniosku o wydanie karty pobytu nie mieli ukończonego 16. roku życia.

  Szukasz pracowników tymczasowych dla swojej firmy? Chcesz, aby leasing przebiegł sprawnie, legalnie oraz aby efekty były satysfakcjonujące?

  Skontaktuj się z nami!

  + 48 668 405 292                                                     

  wojciech.hala@interimjob.pl